Labdaros ir paramos fondo steigimas

Labdaros ir paramos fondas (Fondas) – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindiniai veiklos tikslai – labdaros arba/ir paramos bei kitokios pagalbos teikimas LR įstatymų nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse. Fondo steigimą ir veiklą reglamentuoja LR Civilinis kodeksas, Labdaros ir paramos fondų įstatymas, kiti LR įstatymai bei teisės aktai

Fondo steigėjais (dalininkais) gali būti fiziniai bei juridiniai asmenys. Steigėjai, sudarę Fondo steigimo sutartį, iki Fondo įregistravimo Juridinių asmenų registre įsipareigoja skirti Fondui piniginius ir/ar turtinius įnašus. Visi Fondo steigėjai nuo Fondo įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jo dalininkais

Fondui yra draudžiama mokėti Fondo steigėjui ar nariui išmokas iš pelno dalies, skirstyti Fondo turtą ir lėšas, įskaitant pelną, Fondo dalininkams ir valdymo organų nariams, išskyrus atvejus kai mokamas darbo užmokestis ir kitais įstatymų nustatytais atvejais

Teikiamos paslaugos:
- Konsultuojame Fondo steigimo klausimais
- Laikinai įtraukiame Fondo pavadinimą į Juridinių asmenų registrą; taip pat siūlome galimybe įsteigti Fondą su nelietuvišku pavadinimu
- Rengiame Fondo steigimo dokumentus
- Pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas
- Atstovaujame notarų biuruose ir Juridinių asmenų registre
- Pagaminame antspaudą.

Terminas:
Fondas įregistruojamas per 3-5 darbo dienas

FONDO STEIGIMAS INTERNETU (nuo 200 €)

Steigimas internetu vykdomas prisijungiant prie VĮ Registrų centro savitarnos sistemos. Atvykstant į mūsų biurą reikia turėti elektroninį sertifikuotą parašą

Atkreipiame dėmesį, kad steigiant Fondą internetu:

- Būtina rezervuoti Fondo pavadinimą
- Steigėjas/ai ir patalpų savininkas/ai privalo turėti elektroninį sertifikuotą parašą 
- Fondo įstatai bus pavyzdiniai, įstatuose nebus galima nustatyti valdybos ar vadovo veiklos apribojimų tam tikriems sandoriams

Fondo steigimo internetu tvarka:
1. Rezervuojamas Fondo pavadinimas
2. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje pildomi Fondo steigimo dokumentai
3. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje gaunamas patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas Fondo buveinei. Už papildomą 60 € mokestį suteikiame juridinio asmens registravimo adresą neribotam laikui
4. VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje teikiamas prašymas Fondo įregistravimui
5. Užsakomas bei pagaminamas Fondo antspaudas (klientui pageidaujant)

__________________________________________________________________________________________________

Įkainiai:
Fondo steigimas internetu 200 €
Papildomos paslaugos: buveinės adreso suteikimas neribotam laikotarpiui 60 €
Antspaudo pagaminimas 10-15 €

Papildomi įkainiai:
+ 200 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio juridinis asmuo
+ 100 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio fizinis asmuo

__________________________________________________________________________________________________

Fondo steigimo dokumentų parengimui reikalinga informacija ir dokumentai:
- Steigiamo Fondo pavadinimas
- Steigėjų duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą
- Fondo buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį
- Fondo steigėjų įnašų dydis. Steigėjų našai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas. Įstatymuose nenustatytas minimalaus Fondo steigėjo (dalininko) įnašas į Fondo dalininkų kapitalą
- Fondo tikslai, veiklos sritys bei rūšys. Veiklos rūšys gali būti nurodomos vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi. Fondas turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais ir yra nurodyta Fondo įstatuose
- Fondo vadovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas gyvenamoji vieta
- Informacija apie kitus Fondo organus: valdybą, revizorių/revizijos komisiją ir kt.

FONDO STEIGIMAS NOTARO BIURE (nuo 200 €)

Fondo steigimo notaro biure privalumai:
- Steigėjas/ai ir patalpų savininkas/ai neprivalo turėti elektroninį sertifikuotą parašą 
- Fondą galima įregistruoti su Jūsų pageidaujamu nelietuvišku pavadinimu
- FondoĮ įstatuose galima nustatyti valdybos ar vadovo veiklos apribojimus tam tikriems sandoriams ir kt.
- Fondo steigimo kaina nesiskiria nuo steigimo kainos inernetu, nes yra atleista nuo notaro mokesčio

Fondo steigimo notaro biure tvarka:
1. Rezervuojamas Fondo pavadinimas arba atliekama Fondo pavadinimo patikra dėl tapatumo kitų juridinių asmenų pavadinimams bei prekės ženklams
2. Paruošiami Fondo steigimo dokumentai
4. Gaunamas patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas Fondo buveinei. Už papildomą 60 € mokestį suteikiame juridinio asmens registravimo adresą neribotam laikui
5. Notaras patvirtina Fondo steigimo dokumentus
6. Fondas registruojamas VĮ Registrų centre
7. Užsakomas bei pagaminamas Fondo antspaudas (klientui pageidaujant); papildomai 10-15 €

__________________________________________________________________________________________________

Įkainiai:
Fondo steigimas notaro biure nuo 200 €
Fondo steigimas notaro biure su nelietuvisku pavadinimu nuo 300 €
Papildomos paslaugos: buveinės adreso suteikimas neribotam laikotarpiui 60 €
Antspaudo pagaminimas 10-15 €

Papildomi įkainiai:
+ 200 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio juridinis asmuo
+ 100 € + PVM jeigu steigėjas yra užsienio fizinis asmuo

__________________________________________________________________________________________________

Fondo steigimo dokumentų parengimui reikalinga informacija ir dokumentai:
- Steigiamo Fondo pavadinimas
- Steigėjų duomenys: vardai, pavardės, asmens kodai ir gyvenamoji vieta. Jeigu steigėjas bus juridinis asmuo: pavadinimas, kodas, buveinė, vadovo vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta. Juridiniai asmenys turi pateikti savo steigimo dokumentą (įstatus, nuostatus ar kt.), registravimo pažymėjimą, vadovo paskyrimo dokumentą
- Fondo buveinė: būtina nurodyti tikslų adresą, nekilnojamo turto unikalų arba registro įrašo numerį
- Fondo steigėjų įnašų dydis. Steigėjų našai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas. Įstatymuose nenustatytas minimalaus Fondo steigėjo (dalininko) įnašas į Fondo dalininkų kapitalą
- Fondo tikslai, veiklos sritys bei rūšys. Veiklos rūšys gali būti nurodomos vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi. Fondas turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais ir yra nurodyta Fondo įstatuose
- Fondo vadovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas gyvenamoji vieta
- Informacija apie kitus Fondo organus: valdybą, revizorių/revizijos komisiją ir kt.

 

 

 

Spausdinti El.paštas